Informácie

Platné od 1.10.2017

Pri každom nákupe odporúčame našim zákazníkom vopred sa oboznámiť s našimi obchodnými podmienkami, keďže svojím nákupom prejavujú svoj súhlas s nimi.

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.simeonn.com

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.simeonn.com môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Pri nákupe v elektronickom obchode www.simeonn.com vystupuje ako predávajúci:

Main Tec, s.r.o.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Main Tec, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovarom sa pre potreby tejto stránky rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho za uvedené ceny.

 

Článok 2

Uzatvorenie kúpnej zmluvy, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka bude potvrdená bezodkladne po jej doručení. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu o potvrdení prijatej objednávky. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Základnou povinnosťou predávajúceho je dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci má ďalej povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Základnou povinnosťou kupujúceho je prevzatie zakúpeného alebo objednaného tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 8,- EUR. Ďalej je kupujúci povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom (v prípade právnickej osoby aj pečiatkou) alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru.

 

Článok 3

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez elektronický obchod www.simeonn.com objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Vložiť do košíka“. Po stlačení tlačidla „Vložiť do košíka“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude užívateľ (po tomto kroku kupujúci) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Článok 4

Platobné podmienky a ceny

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH, sme platcami DPH.

Tovary so zvýhodnenou cenou sú označené ako akcia. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho elektronického obchodu www.simeonn.com s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Platbu za produkty je možné realizovať dobierkou nebo prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom) schválené a regulované Národnou bankou Slovensko (číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012).

 

Článok 5

Dodacie podmienky

Tovar posielame viacerými spôsobmi na základe vlastného výberu objednávateľa:

Kuriérskou službou na dobierku: poplatok 5 eur za balné a poštovné.

Kuriérskou službou v rámci Bratislavy na dobierku: poplatok 5 eur za balné a poštovné.

Každá zásielka obsahuje tovar, jeho originálne balenie, daňový doklad, záručný list, návod na použitie a formulár na prípadnú možnosť odstúpenia kupujúceho od zmluvy.

Dodacia lehota tovaru sú spravidla 4 pracovné dni, najneskôr však 8 pracovných dní.

 

Článok 6

Záručná doba

Na tovar zakúpený na stránke www.simeonn.com platí štandardná, dvojročná záručná doba.

 

Článok 7

Reklamačné podmienky

Na celý sortiment je poskytovaná zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky (doklad o kúpe, záručný list, vyplnený formulár pre odstúpenie od zmluvy). K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal (doklad o kúpe, záručný list).

Reklamácie sú vybavované v zákonom stanovenej lehote do 30 dní od prijatia reklamácie. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Main Tec, s.r.o., sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Článok 8

Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Všetky osobné údaje o zákazníkoch sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. a slúžia výhradne pre potreby internetového obchodu www.simeonn.com.

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci súhlas na spracovanie osobných údajov predávajúcim.

Všetky zverené osobné údaje nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Údaje slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, socio-demografického spracovania a na marketingové účely predávajúceho.

Ak má zákazník záujem o zasielanie reklamných materiálov internetovým obchodom, po udelení  súhlasu, mu budú tieto posielané. Ak sa rozhodne, že ďalej nechce reklamné materiály odoberať, bude sa môcť z odoberania noviniek odhlásiť a tieto mu nebudú ďalej zasielané.

 

Článok 9

Právo odstúpenia od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti dodatočne, najneskôr do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti.
 2. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
 3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený v závere obchodných podmienok a zároveň doručovaný kupujúcemu spoločne s tovarom, faktúrou.
 4. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré prevzal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 6. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 7. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:

(a) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

(b) Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

(c) Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

(d) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 1. Povinnosti kupujúceho pri odstúpení od zmluvy:

(a) Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty..

(b) Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

(c) Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Článok 10

Používanie materiálov zo stránky

Všetky materiály na internetovom obchode www.simeonn.com sú vo výhradnom vlastníctve Main Tec, s.r.o.. Akékoľvek kopírovanie, používanie a šírenie materiálov z tejto stránky nie je povolené.

 

Článok 11

Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

Návrh musí obsahovať:

 1. a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. b) presné označenie predávajúceho,
 3. c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 5. e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň predávajúcemu doručí návrh spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu v stanovenej lehote.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov súčasne s oznámením strany sporu informuje o tom, že:

 1. a) nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,
 2. b) majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby,
 3. c) začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde,
 4. d) spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
 5. e) predávajúci, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť, sa dopustí správneho deliktu podľa § 27 ods. 2 a jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 15 ods. 5,
 6. f) návrh bude odložený, ak spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí stranám sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidláchalternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov po začatí alternatívneho riešenia sporu návrh odloží, ak:

 1. a) zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka,
 2. bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov,
 3. rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
 4. bola uzavretá dohoda o mediácii alebo
 5. bolo ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e),
 6. b) spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu,
 7. c) spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu,
 8. d) strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. 5 a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu alternatívneho riešenia sporov,
 9. e) na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.

Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:

 1. a) uzavretia dohody podľa,
 2. b) vydania odôvodneného stanoviska,
 3. c) odloženia návrhu podľa,
 4. d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
 5. e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
 6. f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

 

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Na celý sortiment je poskytovaná zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

 1. Práva zo zodpovednosti za závady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený.
 2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po prejavení sa závady.
 3. Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže namiesto odstránenia závady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol zákazník tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci, ak zákazník nemôže pre opätovnú závadu po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú závadu, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne plynúť nová záručná doba na tovar.
 4. Práva zo zodpovednosti za závady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 5. Doklad o kúpe výrobku, prípadne aj záručný list, sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa na tovare v záručnej dome vyskytne závada, aby mohol zákazník uplatniť reklamáciu, výrobok a doklady je povinný predložiť predávajúcemu. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby.
 6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 7. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od zakúpenia a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za závadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 11. Náklady na dopravu pri zaslaní reklamácie hradí zákazník, zaslanie reklamácie späť hradí internetový obchod www.simeonn.com
 12. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.
 13. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Main Tec, s.r.o., sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Adresa na uplatnenie reklamácie:

Simeonn
Main Tec s.r.o.
Jána Kalinku 1353/11
013 01 Teplička nad Váhom
Slovenská republika

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 kalendárnych dní odo dňa, keď zákazník alebo zákazníkom určená tretia strana (s výnimkou dopravcu) nadobudne fyzickú držbu tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (Main Tec, s.r.o., Jána Kalinku 1353/11, 013 01 Teplička nad Váhom, Tel.: 00421 948 868  008, E-mail: info@simeonn.com) musí kupujúci informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol súčasťou objednávky.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Keď kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že kupujúci si vybral iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý predávajúci ponúka) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené rozhodnutie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. S úhradou môže predávajúci však čakať dovtedy, kým nedostane tovar späť alebo kým nebude zo strany kupujúceho poskytnutý dôkaz, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Vrátenie finančných prostriedkov bude realizované bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim. Za túto úhradu nebudú kupujúcemu účtované žiadne poplatky.

Tovar je povinný kupujúci zaslať späť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď kupujúci oznámi odstúpenie od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade vrátenia tovaru je potrebné, aby ho kupujúci vrátil  v originálnom balení a nepoškodený, spolu so záručným listom, daňovým dokladom, kópiou dokladu o prevzatí tovaru a vyplneným formulárom pre odstúpenie od zmluvy.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY REALIZOVANEJ CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.SIMEONN.COM

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás

Kontaktovať